اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/wife-and-child-of-sirus-gorjestani.html&text=%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری