اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/zhila-sadeghi-brigade.html&text=%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%DA%98%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA

اشتراک گذاری