اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7.html&text=%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D8%A8%DA%A9%20%C2%AB%D8%A7%D9%BE%DB%8C%DA%A9%C2%BB%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%AA%C2%BB%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری