اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C.html&text=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%E2%80%9C%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%BA%E2%80%9D%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری