اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86.html&text=%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%86%D9%87%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF%D8%9F%20+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8

اشتراک گذاری