اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B1.html&text=%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%C2%BB%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4

اشتراک گذاری