اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-2.html&text=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری