اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DB%8C.html&text=%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%DA%86%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF!

اشتراک گذاری