اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1.html&text=%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%20%D8%A7%D8%B4%20+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری