اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/oghat/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html&text=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری