اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1.html&text=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3%20(%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85)%20%DB%B1%DB%B5%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری