اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7.html&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%20%D9%88%20%D9%88%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF!

اشتراک گذاری