اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA.html&text=%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C!%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری