اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/pezeshki/english-corona.html&text=%D9%87%D9%85%D9%87%20%DA%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری