اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C.html&text=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%20%DA%86%D9%87%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%9F!

اشتراک گذاری