اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/public/رئیس-در-خانه-شما.html&text=رئیس در خانه شما!!

اشتراک گذاری