اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/شناسایی-قاتلان-جوان-در-قیامدشت.html&text=این قاتلان جوان را می شناسید آنها قیامدشت را به خاک و خون کشیدند تصاویر

اشتراک گذاری