اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-19-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-20-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&text=%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DB%B1%DB%B9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%B2%DB%B0%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری