اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/soc/clashes-in-aladdin-passage.html&text=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84

اشتراک گذاری