اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/ali-daei-and-karim-bagheri.html&text=%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری