اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/alireza-biranvand-in-the-quarantine-days.html&text=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%20+%20%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88

اشتراک گذاری