اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/lionel-messis-message-to-corona.html&text=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

اشتراک گذاری