اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/sport/statue-of-alireza-biranvand.html&text=%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری