اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F.html&text=%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%9F!

اشتراک گذاری