اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-آموزندهادعای-خدایی.html&text=حکایت آموزنده:ادعای خدایی

اشتراک گذاری