اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-آموزندهرحمت-خدا.html&text=حکایت آموزنده:رحمت خدا

اشتراک گذاری