اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-آموزندهزاهد-کیست.html&text=حکایت آموزنده:زاهد کیست!

اشتراک گذاری