اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/حکایت-آموزندهشکست-یک-شخص-نیست.html&text=حکایت آموزنده:شکست یک شخص نیست!

اشتراک گذاری