اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF.html&text=%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%20%D8%A2%D9%86%20%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF!

اشتراک گذاری