اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%B1.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA!

اشتراک گذاری