اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA,%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری