اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

اشتراک گذاری