اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3.html&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%B4%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F!

اشتراک گذاری