اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-24-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85-2.html&text=%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%DB%B2%DB%B4%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%20%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF!

اشتراک گذاری