اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری