اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%AA-%EF%AF%BE%DA%A9-%EF%AE%94%EF%BB%AE%EF%BA%B3%EF%BB%94%EF%BB%A8%EF%BA%AA-%EF%BA%91%EF%BB%AA-%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BA%AD%EF%BA%B5.html&text=%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%AA%20%EF%AF%BE%DA%A9%20%EF%AE%94%EF%BB%AE%EF%BA%B3%EF%BB%94%EF%BB%A8%EF%BA%AA%20%EF%BA%91%EF%BB%AA%20%EF%BB%A3%EF%BA%8E%EF%BA%A9%EF%BA%AD%EF%BA%B5!

اشتراک گذاری