اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/story/%EF%BB%AD%EF%BA%BB%EF%AF%BF%EF%BA%96-%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%EF%AF%BE%EF%AE%8F-%EF%AD%98%EF%BA%B4%EF%BA%AE-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF.html&text=%EF%BB%AD%EF%BA%BB%EF%AF%BF%EF%BA%96%20%EF%BB%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A3%EF%BB%AA%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%EF%AF%BE%EF%AE%8F%20%EF%AD%98%EF%BA%B4%EF%BA%AE%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%B4!

اشتراک گذاری