اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/taghzie/the-water-boiled-again.html&text=%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A2%D8%A8%20%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87!

اشتراک گذاری