اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tanz/congratulations-on-the-birth-of-imam-musa-kazem.html&text=%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85

اشتراک گذاری