اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tasviri/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-738.html&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DB%B7%DB%B3%DB%B8%20+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری