اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tasviri/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%E2%80%93%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%DB%B2%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF!%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری