اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tasviri/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-10-%D8%A2%D8%B0%D8%B1.html&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%E2%80%93%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%DB%B1%DB%B0%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1!%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86

اشتراک گذاری