اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tasviri/challenge-artists-smile.html&text=%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%20%D9%88%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%D9%88%20%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%A7%20(%DB%B9%DB%B0%DB%B3)

اشتراک گذاری