اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/tasviri/sister-leila-blockats-wedding.html&text=%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%20(%DB%B8%DB%B8%DB%B9)

اشتراک گذاری