اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری