اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B8.html&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B8%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%85%DB%8C%20%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری