اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B1-%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87.html&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%B1%D9%90%20%D9%86%D8%B1%D9%90%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%8C%20%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%90%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری