اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/zarbolmasal/%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF.html&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%20%DA%86%D8%B1%D8%AE%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری