اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://abadanport.pmo.ir/fa/news/46228/%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%b2-56-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری