اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://abadanport.pmo.ir/fa/news/46245/%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری